Algemene Voorwaarden
  • Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Deze voorwaarden treft u hierbij aan. U stemt er hierbij mee in dat wij u deze voorwaarden langs elektronische weg toesturen. Op verzoek sturen wij u deze nogmaals kosteloos toe.
  • Korenter behoudt zich het recht om de klantnaam met logo te vermelden op haar website, sociale media en eigen digitale en/of fysieke promotiemateriaal.
  • Korenter behoudt zich het recht om klantervaringen met producten van Korenter te gebruiken voor marketingdoeleinden ter promotie van deze producten. Hierbij mag gebruik gemaakt worden van de naam en het logo van de klant en kan worden gecommuniceerd van welke Korenter producten de klant gebruik maakt.
  • Korenter verleent niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de software aan de klant, gedurende de looptijd van dit contract.
  • Per gebruikerslicentie is 250 mb gratis opslag beschikbaar voor dossiers en documenten. Indien er meer ruimte gebruikt wordt kunnen hiervoor kosten gerekend worden.
  • Op deze overeenkomst is tenzij anders vermeld Service Level Agreement Korenter van toepassing. Tenzij anders contractueel vastgelegd, moet dit worden beschouwd als best-effort. Aan SLA Korenter zijn geen extra kosten verbonden.
SLA Korenter
SLA niveau voor kleine organisaties. SLA is het standaard niveau van dienstverlening dat waar Korèn naar streeft voor alle klanten. Tenzij anders contractueel vastgelegd, moet dit worden beschouwd als best-effort.
Korèn streeft naar continue beschikbaarheid van de software, maar doet geen garanties hiervoor.
Support
Voor support kan er gebruikgemaakt worden van onze help website en helpvideo’s in de software. Het is mogelijk om klachte of feedback via de feedback functie in de software te geven. Indien noodzakelijk onderneemt Korenter actie. Het kan dan voorkomen dat we contact opnemen met u.
In de software staan er links naar video’s die je op weg kunnen helpen.
Beschikbaarheid
Beschikbaarheid software online is 7 dagen per week beschikbaar. Korenter onderhoudt de software regelmatig en brengt met enige regelmaat updates uit om fouten te herstellen en voor de verbetering van de functionaliteit. Tussen 03:40 en 05:00 wordt er iedere dag routine serveronderhoud uitgevoerd en is de software niet altijd beschikbaar. Indien het voor onderhoud noodzakelijk is de software tijdelijk niet beschikbaar te maken, zal Korenter behoudens dringende gevallen dit doorgaans gedurende de nachtelijke uren doen. Het kan incidenteel voorkomen dat we dit overdag doen.
Software updates worden altijd op initiatief van Korenter geplaatst. U kunt hier geen invloed op uitoefenen.